Idegrundlag

af Direktør og stifter Skatterådgiver Thorbjørn Kristian Henriksen

Skattesager:

Ultimo 2004 tog jeg initiativ til at starte Aktino-Skatterådgivere, mens jeg var ansat i skattevæsenet, og jeg ønskede naturligvis at mine ca. 10 års erfaringer herfra skulle indgå i idegrundlaget for min nye virksomhed.

I mine år i skattevæsenet har jeg bemærket, at afgørelser fra skattemyndighederne, der nok burde været påklaget aldrig blev det, og afgørelser, der må henføres til kategorien “åbenbar rigtig” faktisk blev påklaget.

Det kan være vanskeligt at vurdere om en skattesag kan vindes, navnlig når det drejer sig om bevisskøn. Jeg har dog den opfattelse, at hvis skatterådgiveren klart melder ud, at sagen er en oplagt vindersag, må skatterådgiveren også påtage sig sig en del af risikoen, hvis skattesagen efterfølgende tabes.

Det gav mig ideen til princippet no cure no pay, hvilket er blevet ekstra fordelagtigt efter vedtagelsen af lov nr. 388 af 6. juni 2002. Nævnte lov giver mulighed for 100% omkostningsgodtgørelse i skattesager som skatteyderen vinder med mere end 50% (læs mere under skattesager).

Det betyder reelt, at princippet er blevet til no cure no pay – and you don`t have to pay anyway. Princippet med no cure no pay praktiseres dog kun i den rene form, når det drejer sig om retlige skøn, og kun hvis vi vurderer sagen til at være en klar vindersag.

I min tid i skattevæsenet er jeg også blevet opmærksom på, at for små virksomheder, er chancen for at blive genstand for en uretmæssig skatteforhøjelse ca. 50-100 gange større end for de store multinationale selskaber.

Det skyldes flere forhold. For det første er de små selvstændige erhvervsdrivende genstand for særlige høje måltal udmeldt fra centralt hold, og for det andet er det ofte de mindre uddannede og erfarne skattemedarbejder, der behandler de små virksomheders selvangivelse samtidig med, at de har langt mindre tid til sagsbehandlingen.

Yderligere har de skatteansættende myndigheder udviklet en særlig bevisbyrdepraksis for små virksomheder. Skatteydere i Danmark er underlagt en almindelig dokumentationsforpligtelse, hvilket betyder, at han via sin dokumentation og forklaringer skal sandsynliggøre, at han er berettiget til sine selvangivne fradrag mv. Sandsynliggørelse betyder i teorien blot mere end 50% sandsynlighed, hvilket er ensbetydende med, at der godt må være lidt berettiget tvivl, men ikke meget. Sådan administreres det imidlertid sjældent af de skatteansættende myndigheder. De små skatteydere bliver ofte underlagt nået nær strafferetlige bevisbyrderegler, hvor enhver berettiget tvivl kommer skattemyndighederne til gode, hvilket der ikke er hjemmel til, og hvad man som skatterådgiver skal være opmærksom på.

Man skal som skatterådgiver også være opmærksom på, at i det administrative klagesystem er de små skattesager naturligt nok genstand for en mindre intensiv behandling, hvilket betyder, at uretmæssige skatteforhøjelser oftere bliver overset i de små skattesager end i de store. Det er således netop i de små skattesager, at det er særligt vigtigt nøje at beskrive retsgrundlaget for sine selvangivne fradrag mv. og have tilvejebragt og indsendt al relevant dokumentation. I de små skattesager skal men nemlig ikke forvente, at de administrative klageinstanser selv efterspørger relevant dokumentationsmateriale.

Derfor var det også mit ønske fra starten, at Aktino-skatterådgivere skulle specialisere sig i at hjælpe revisorer, der har mange mindre klienter.

Investering i K/S-ejendomme:
I min tid i skattevæsenet har jeg tit set hvordan K/S-ejendomsprojekter er blevet tilsidesat af skattemyndighederne – med katastrofale følger for investorerne.

Tilsidesættelsen kan bunde i manglende realitet omkring ejerskabet til ejendomme eller fordi ejendomsadministrationen ikke er reelt adskilt fra selskabsadministrationen, hvorefter underskudsfradrag bliver nægtet.

Ligeledes har jeg bemærket at flere udbydere ikke sørger for at udvide fradragskontoen på den rigtige måde – hvorefter fradrag bliver nægtet.

Jeg har også tit bemærket mig at når projekterne kuldsejler skattemæssigt, så står investor helt alene. Der er ingen hjælp at hente fra udbyderne eller deres skatterådgiver.

Man kan som udbyder ikke altid sikre sig 100% mod at selve ejendomsinvesteringen går ufordelagtigt, men man kan med omtanke sikre sig næsten 100% mod skattemæssige ubehageligheder.

Yderligere har jeg bemærket mig at udbyderne ofte ikke bruger alle de lovlige muligheder der er for at eliminere skatten, når ejendommen til sin tid skal sælges.

Derfor var det også fra starten klart at rådgivning omkring K/S-ejendomsinvesteringer skulle være en del af konceptet for Aktino-skatterådgivere.

Print Friendly, PDF & Email