Hvis ledelsens sæde er i Danmark

Man skal være opmærksom på, at hvis det udenlandske selskab har sin daglige ledelse i Danmark, så er det et dansk selskab i skattemæssig forstand. Der skal altså indleveres regnskab og selvangivelse til skattemyndighederne på lige fod med andre danske selskaber.

Udlån fra selskabet

Der er dog det hensigtsmæssige ved off-shoreselskaber, at man kan låne af selskabet, hvilket giver nogle indirekte skattemæssige fordele.

Har man indskudt en formue i et dansk selskab, kan man kun få pengene ud igen i form af udbytte eller løn, hvilket medfører beskatning. Vil man endvidere tilbageføre pengene til selskabet, skal selskabet beskattes med mindre man tillige laver en aktieemission.

Til trods for, at man har en stor pose penge i sit danske selskab, kan man altså blive tvunget til at låne penge i banken, hvilket ofte er uhensigtsmæssigt. Man kan lige så godt giver renteindtægterne til sit eget selskab frem for banken.

Ved hjælp af et off-shore selskab kan man tilbageføre pengene mellem selskab og hovedaktionær –uden det medfører beskatning for nogen af parterne, idet man kvalificerer beløbene som lån og tilbagebetaling af lån.

Ved fraflytning til udlandet eller salg til en udlænding

Udenlandske selskaber, der har ledelsens sæde i Danmark, bliver beskattet efter selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 2, hvilket kan give nogle fordele, hvis man sælger aktierne til en udlænding, der bor i et land uden dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Det samme er tilfældet, hvis man tilflytter et sådan land.

Hvis ledelsens sæde ophører med at være i Danmark, så vil selskabet nemlig ikke længere være dansk. Dette er ikke tilfældet for danske aktie- og anpartsselskaber. De samme fordele kan dog opnås ved et helt almindeligt dansk s.m.b.a.

Momsregistrering i Danmark

Før vedtagelsen af lov.nr. 408 af 8. maj 2006 skulle off-shore selskaber stile sikkerhed for 125.000 kr., hvis de ville have et momsnummer i Danmark, men med vedtagelsen af ovennævnte lov er dette krav nu bortfaldet.

Hvis ledelsens sæde er i udlandet

Muligheden for at benytte lav-skatteselskaber indenfor EU er blevet dramatisk meget forbedret i løbet af 2005 og 2006, hvis man får placeret en ledelse i det pågældende lav-skatteland.

Den 17. maj 2005 vedtog folketinget at lempe aktieavancebeskatningen for aktier i finansieringsselskaber mv. hjemmehørende i lav-skattelande. Argumentet var, at bestemmelsen måtte anses for EU-stridig.

Derudover har EU-domstolen den 12. september 2006 erklæret de danske CFC-skatteregler ulovlige i relation til andre EU-lande. Folketinget har delvist genetableret CFC-skatten, men i begrænset omfang, og sansynligvis i modstrid med EU-dommen.

Tidligere var det således, at hvis man f.eks. investerede i bankaktier eller i andele i akkumulerende investeringsforeninger, der var placeret i nul-skattelande, så blev aktieavancen underlagt særlig hårdt beskatning og tabsfradrag var ikke mulig.

Som et supplement hertil havde/har man CFC-beskatningen som udløses, hvis man ejer mere end 25 % af et selskab i et lav-skatteland og indkomsten i selskabet tillige i overvejende grad er af finansiel karakter. Opfylder man disse to betingelser fordre reglen, at det finansielle afkast inde i selskabet skal påføres direkte på aktionærens danske selvangivelse. Disse regler er nu kendt ulovlige af EU-domstolen, når det drejer sig om lav-skattelande inden for EU.

Der er således åbnet op for helt nye skattefrie opsparingsmuligheder i EU-lavskattelande som f.eks. Cypern, hvor selskabsskatten på kapitalgevinster er nul, og selskabsskatten i øvrigt er 10 %.

Har man et off-shore selskab, hvor den daglige ledelse er placeret i off-shore-landet, så kan et sådan selskab bruges til at nedbringe skatten på løbende erhvervsindtægter eller til at opnå et skattefrit finansielt afkast – og det på helt lovlig vis.

Faldgrupper i brugen af EU-lavskatteselskaber:

Hvis man som investor ønsker at foretage skattefri opsparing i et Cypernselskab, så skal man være opmærksom på, at begrebet ledelsens sæde skal tages alvorligt. Det er ikke nok at stifte et selskab i et skattelyland og så blot hælde obligationer og aktier ned i selskabet.

Hvis man skal nyde godt af nul-skatten på kapitalgevinster i f.eks. Cypern, så skal selskabet tillige ledes fra Cypern, og det skal være en reel ledelse. Proforma ledelse accepteres ikke af skattemyndighederne. Det lyder mere besværligt end det er. Ofte er der lokale revisionsfirmaer eller advokater, der har specialiseret sig i at varetage ledelsen af sådanne nul-skatteselskaber. Corporate service hedder det.

Der er dog vigtigt at finde en seriøs ledelse til sit selskab, så man ikke ender med, at den lokale advokat eller revisor stikker af med alle pengene.

Har man ikke tiltro til lokaler advokater mv. kan man leje en ledelse af internationale firmaer, der har specialiseret sig corporate service. Der kan her nævnes Ocra, Sovereign, Shelton og GVC Management. De sidste 3 firmaer har alle kontorer i Danmark.

Har man mere tillid til store banker og internationale revisionsfirmaer kan man f.eks. vælge banken Fortis eller revisionsfirmaet BDO.

Fortis er en af verdens største banker og har etableret en afdeling, der hedder Fortis Intertrust som bl.a. har adresse i Gothersgade 49.

Den samme ydelse kan man købe af det verdensomspænende revisionsfirma BDO, der har etableret sig på Cypern med corporate service som speciale.

Typisk koster en ledelse mellem 10.000-50.000 kr. årligt alt efter, hvor selskabet er placeret og hvilke ledelsesopgaver de bliver pålagt.

Man kan vælge en bank til at varetage investeringerne, hvorefter den indsatte direktion kun udfører opgaverne med kontakt til myndigheder, bogføring, udarbejdelse af regnskab, indkaldelse til generalforsamling og almindelig performance overvågning.

Eksempel på lovlig skattereduktion for personer:

Mere end fire danskere med formue, og som ikke er nærstående, går sammen om at etablere et selskab i et land, hvor selskabsskatten er nul.

De indskyder f.eks. hver en million kroner i off-shore selskabet som herefter køber obligationer for pengene. Pengene kan nu blive forrentet skattefrit i det udenlandske selskab.

De kan så på et tidspunkt vælge at indskyde aktierne i selskabet i et dansk pensionsdepot, og få fuld fradragsret i den personlige indkomst for værdien af aktierne.

Muligheden for at indskyde unoterede aktier ind på en pensionsordning er blevet mulig efter vedtagelsen af lov nr. 423 af 6. juni 2005.

Ønsker du at blive skrevet op til at indgå i en sådan investeringspulje på fem, så send os en mail på [email protected]

Eliminering af skatten på erhvervsindtægter

Beskatning af løbende erhvervsindtægter kan også elimineres via et off-shore selskab, hvis erhvervsaktiviteten ikke har fast driftssted i Danmark.

Eks.

Vi tage et eksempel med fem kvinder, der til daglig arbejder som skolelærere, men som i deres fritid har gennemført en massøruddannelse.

I deres fritid har de endvidere opbygget en erhvervsaktivitet, hvor de tager ud til danske arbejdspladser og tilbyder de ansatte massage.

Erhvervsaktiviteten placerer de i et udenlandsk selskab, hvor der ikke er indkomstskat.

Da aktiviteten ikke har noget fast driftssted i Danmark, kan der ikke ske beskatning i Danmark.

Der kan heller ikke blive tale om beskatning efter bestemmelsen om arbejdsudleje eller den særlige konsulentbeskatning.

Pigerne skal således kun beskattes idet omfang de tildeler sig selv løn eller udbytte fra selskabet.

Pengene fra erhvervsaktiviteten går altså helt skattefrit ind i det udenlandske selskab. Man skal blot være opmærksom på, at når det drejer sig om ikke-finansielle aktiviteter, så kan det til tider være vanskeligt at overbevise skattemyndighederne om, at virksomheden ledes fra udlandet.

Bindende ligningssvar er derfor tilrådeligt.

Ønsker De at nedbringe Deres skat via et off-shore selskab, vil vi meget gerne være behjælpelig.

Der vil ved hver rådgivningspakke blive indhentet et bindende ligningssvar fra skattemyndighederne, der positivt bekræfter lovligheden af arrangementet.

For oprettelse af off-shore selskaber kontakt os.
Andre links:
Billige selskaber med begrænset ansvar – smba selskaber
Billig og hurtig bogføring

Print Friendly, PDF & Email