Forretningsbetingelser for Aktino Skatterådgiver ApS og Mentor Tax Accounting S.M.B.A.

Disse forretningsbetingelser er gældende for enhver sag, som Aktino-skatterådgivere (Mentor tax Acc s.m.b.a.) ApS påtager sig, medmindre andet er skriftligt aftalt.

MODTAGELSE AF SAGEN

Når AKTINO-SKATTERÅDGIVERE (MENTOR TAX ACC S.M.B.A.) APS modtager en ny sag, kontrolleres det, at der ikke foreligger en interessekonflikt. Opstår der under sagens forløb en interessekonflikt, som medfører, at AKTINO-SKATTERÅDGIVERE (MENTOR TAX ACC S.M.B.A.) APS må frasige sig sagen, henvises klienten til en anden.

AKTINO-SKATTERÅDGIVERE (MENTOR TAX ACC S.M.B.A.) APS er underlagt hvidvaskningsreglerne, og har pligt til at indhente identitetsoplysninger fra klienter. Dette gælder såvel nye som eksisterende klienter, der ikke tidligere har givet disse oplysninger. Privatklienter (forbrugere) skal derfor fremsende kopi af sygesikringskort og billed-ID, mens erhvervsklienter herudover skal fremsende dokumentation for virksomhedens CVR-registrering og ejerkreds samt ultimo ejerkreds.

Er det en Skattesag, undersøger AKTINO-SKATTERÅDGIVERE (MENTOR TAX ACC S.M.B.A.) APS klientens muligheder for at få omkostningsgodtgørelse.

HONORAR OG FAKTURERING

Som udgangspunkt fastsætter AKTINO-SKATTERÅDGIVERE (MENTOR TAX ACC S.M.B.A.) APS sit honorar ud fra den tid, der er brugt på sagen, og graden af påkrævet specialistviden.

Timeprisen er mellem 2.100 og 2.950 kr./pr. time plus moms.

Telefonsamtaler debiteres for hvert påbegyndt (minimum) 15 minutter og e-mail/breve debiteres for hver påbegyndt (minimum) 15 minutter.

Betaling sker netto kontant ved fakturadato. Efter forfaldsdatoen tilskrives der over for erhvervsklienter 2 % morarente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdatoen, og over for privatklienter (forbrugere) renter efter rentelovens bestemmelser. Eventuelle rykkerskrivelser pålægges et gebyr.

AKTINO-SKATTERÅDGIVERE (MENTOR TAX ACC S.M.B.A.) APS fremsender sædvanligvis en faktura ved sagens afslutning. I sager, der strækker sig over længere tid, faktureres der sædvanligvis månedsvis.

Aktino-skatterådgivere (Mentor tax Acc s.m.b.a.) ApS tilstræber, at kommunikationen sædvanligvis foregår via e-mail i stedet for pr. post.

Særligt ved føring af skattesager, hvor der ydes omkostningsgodtgørelse:

I skattesager, hvor der ydes omkostningsgodtgørelse, betaler staten 50 % af regningen, hvis sagen tabes og 100 %, hvis sagen vindes.

Hvis SKAT nedsætter honoraret i en skattesag, hvor der tildeles omkostningsgodtgørelse, forbeholder Aktino Skatterådgiver ApS sig retten til at få honorar-afgørelsen påklaget. Aktino Skatterådgiver ApS kan vælge selv at føre sagen eller anvise en anden rådgiver

Medfører den endelige afgørelse, at honoraret endelig nedsættes, vil klientens regning blive nedsat til det af SKAT godkendte.

FORTROLIGHED

AKTINO-SKATTERÅDGIVERE (MENTOR TAX ACC S.M.B.A.) APS er underlagt tavshedspligt, hvilket betyder, at enhver oplysning, som AKTINO-SKATTERÅDGIVERE (MENTOR TAX ACC S.M.B.A.) APS modtager i forbindelse med en sag, behandles med den største fortrolighed.

Ved sagens afslutning returnerer AKTINO-SKATTERÅDGIVERE (MENTOR TAX ACC S.M.B.A.) APS som udgangspunkt de originale dokumenter til klienten.

ANVENDELSEN AF JURIDISK BISTAND

Den juridiske bistand må ikke anvendes til andet formål end det konkret aftalte uden skriftlig accept fra AKTINO-SKATTERÅDGIVERE (MENTOR TAX ACC S.M.B.A.) APS og AKTINO-SKATTERÅDGIVERE (MENTOR TAX ACC S.M.B.A.) APS er udelukkende ansvarlig over for klienten.

LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem klienten og AKTINO-SKATTERÅDGIVERE (MENTOR TAX ACC S.M.B.A.) APS løses i overensstemmelse med dansk ret og med Københavns Byret som værneting.

ARKIVERING

AKTINO-SKATTERÅDGIVERE (MENTOR TAX ACC S.M.B.A.) APS opbevarer sagsakter på arkiv i minimum fem år regnet fra datoen for sagens afslutning, hvorefter de makuleres.

Kontakt AKTINO-SKATTERÅDGIVERE (MENTOR TAX ACC S.M.B.A.) APS på tlf. 40 76 83 68 eller via e-mail [email protected]

 

 

Print Friendly, PDF & Email