EF-domstolen baner vejen for nye skattemuligheder

Indledning:

Mens mulighederne for ulovlig skatteeliminering bliver voldsomt begrænset i disse dage, så er mulighederne for lovlig skatteeliminering særdeles gode, og har aldrig været bedre i nyere tid.

EU-lovgivningen og EF-domstolen har nemlig overtrumfet medlemsstaternes interne skattelovgivning og selskabslovgivning, og forbudt højskattelandene at etablere særlige værnsregler, der fratager erhvervsdrivende retten til at nyde godt af de andre EU-landes lempeligere skatteregler og selskabsregler.

Den gennemgående betingelse er blot, at etableringen i de andre EU-lande ikke må være ren proforma, hvilket igen betyder, at ledelsens sæde skal være placeret udenfor Danmark. Mulighederne for lovlig skatteplanlægning har således aldrig været bedre.

På den baggrund vil vi gerne kort introducere 4 lande indenfor EU, som vi finder meget hensigtsmæssige, og som vi har mulighed for at betjene fuldt ud. Det drejer sig om landene Cypern, England, Gibraltar og Estland.

Inden gennemgangen er det vigtigt at være opmærksom på, at Danmark har vedtaget EU-ulovlig fraflytterskat på aktier og anparter. Det betyder, at det fylde udbytte af skatteplanlægningen kun opnås ved oprettelse af en Trust/fond på toppen af ens selskabsstruktur.

Vi tilbyder derfor en fælles Trust/fond for vores kunder, som man kan benytte sig af. Vi har ligeledes et udenlandsk revisionsselskab med dansktalende personale, som kan varetage bogføring, revision og administrative opgaver.

Cypern

Selskaber:

Selskabsskatten:

Cypern har den laveste selskabsskat indenfor EU nemlig kun 10 %, og meget lempelige selskabsregler, der i høj grad minder om de engelske. Globalindkomstprincippet anvendes. Herudover kan fremføres.

1. Alle finansielle kapitalgevinster er skattefrie.
2. Ingen kildeskat på udbytter ud af Cypern (aktionærer bosat udenfor Cypern)
3. Danmark har en skatteaftale med landet, der er meget fordelagtig, når det drejer sig om Royalty.
4. Ingen regler om CFC (tvungen sambeskatning)

Cypern-selskaber er kun skattepligtige på Cypern, hvis ledelsen har sæde på Cypern. Har Cypern-selskabet ledelsens sæde i Thailand eller Estland, vil det ikke være skattepligtig nogen steder overhovedet. Cypern er unik derved, at det er et lav-skatteland, men alligevel med i EU og har dobbeltbeskatningsaftaler med alle vestlige lande, hvilket giver stor tryghed.

Selskabsreglerne:

Selskabsreglerne er lempelige på flere områder. Aktionærlån er tilladt (dog ikke hvis aktionæren er direktør), og man behøver ikke indbetale aktiekapitalen. Man kan altså stifte et selskab for kun 1 kr. Der er dog altid regnskabspligt og tilhørende revisionspligt. Direktøren behøver ikke være en person, men kan være et selskab.

Administrative byrder:

De Cypriotiske myndigheders kontrol med selskaberne er særdeles lempelige set med danske øjne, og den eneste ulempe er regnskabspligten kombineret med revisionsomkostninger, der næsten er på dansk niveau.

Truste:

Truste på Cypern er helt skattefrie, så længe indtægterne genereres udenfor Cypern, men kan ikke rigtig benyttes til drift.

Set-up

Cypern selskaber er meget hensigtsmæssige som holdingselskaber med tilstrækkelig substans – eller som driftsselskaber i Danmark, hvor man ikke behøver fast driftssted i Danmark.

For konsulenter og internetbaserede virksomheder er et Cypern-selskab meget velegnet, og hvis man ikke ønsker, at Cypern-selskabet skal lægge navn til kunder mv., kan man kombinere det med et dansk eller engelsk agentselskab, der danner ansigt udadtil.

Vores afdeling på Cypern kan hjælpe med oprettelse af et sådan selskab.

England

Selskabsskatten:

Selskabsskatten i England er 19 % op til 300.000 £ i overskud og stiger herefter langsomt til 30 % ved selskabsoverskud udover 1.500.000 £. Der er ingen kildeskat på udbytter ud af England, hvorfor offshore ejerskab er fordelagtigt.
Derudover tillader de engelske skattemyndigheder, at engelske selskaber kan anvendes som agentselskaber for offshore selskaber, hvis der indgås en agentaftale. Det får den effekt, at kun 10 % af overskuddet beskattes i England og resten offshore.

Momsen i England er netop nedsat til 15 % (2009), og pligten til momsregistrering opstår først, hvis omsætningen indenfor en 12 måneders periode overstiger 61.000 £.

Selskabsreglerne:

Lempelige selskabsregler. Man kan stifte et selskab med kun 1 £, og revisionspligt indtræder ikke, hvis omsætningen er mindre end 5,6 mio. £ og balancen tillige er under 2,8 mio. £. Hvis selskabet indgår i en koncernen skal hele koncernen være under disse grænser.

Administrative byrder:

Skattekontrollen er meget lempelig i England, hvis der er tale om mindre virksomheder. Er selskabet stort er kontrollen dog væsentlig hårdere end i Danmark – navnlig på Transfer Pricing området. Det er ofte en del tidskrævende at få tildelt et momsnummer og bankkonto til selskabet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man kun kan få et momsnummer, hvis man har en bankkonto i England, og man kun kan få bankkonto, hvis selskabets direktør har et engelsk security number .

Set-up:

Engelske selskaber er særdeles velegnede, hvis der skal være almindelig drift i selskabet, der kræver fast driftssted.

Gibraltar

Selskabsskatten:

Gibraltar har varslet en skattereform gældende for indkomståret 2010. Ingen kender reformens indhold i detaljer, andet end at selskabsskatten bliver nedsat til 10 %.
Nuværende skatteregler er derhen, at selskabsskatten er på 27 % (2009), men til gengæld er kun indtægter hidrørende fra Gibraltar skattepligtige, hvis direktøren og aktionæren ikke er bosiddende i Gibraltar. Derudover er finansielle kapitalgevinster altid skattefri.

Der er ingen moms på Gibraltar.

Selskabsreglerne.

Selskabsreglerne minder meget om de engelske, men dog endnu mere lempelige. Der er der ingen reel regnskabspligt eller revisionspligt for mindre virksomheder. Selskaber bliver kvalificeret som mindre virksomheder, hvis 2 af følgende 3 betingelser er opfyldt.

1. Omsætning på mindre end £ 4,8 mill per år
2. Totale aktiver på mindre end £ 2,4 mill i ethvert regnskabsår
3. Mindre end 50 ansatte

Opfylder man betingelsen for at være en mindre virksomhed, skal man blot udfylde en særlige udfylde en særlig balance.

Administrative byrder:

De administrative byrder er de mest lempelige i EU., og myndighederne farer ikke hårdt frem som i Danmark.

Truste:


Truste på Gibraltar beskattes reelt på samme måde som selskaber.

Estland

Selskabsskatten:

Estland er et unikt land. På papiret har det en selskabsskat på 21 % (2009), men selskabsskatten forfalder først til betaling, når man foretager udlodning fra selskabet. Man kan således udskyde selskabsskatten uendeligt. Der er tillige ingen regler omkring CFC, Tynd kapitalisering – eller kildeskat på renter.
Momsen er 18 %, men flere kategorier er fritaget for moms, og der er særlige momsregler ved cross border transaktioner.

Selskabsreglerne:

Direkte aktionærlån er ikke tilladt, og der er krav om indskudskapital på ca. 19.000 DKK. Revisionsomkostningerne er ca. 50 % af de danske.

Set-up

Selskaberne fra Estland er unikke som holdingselskaber for danske selskaber, da de objektivt ikke bliver omfattet af de danske CFC regler – allerede fordi selskabsskatteprocenten på papiret er for høj. Derudover har vi særlig bemandingsmæssigt tyngde i Estland, og kan tillige tilbyde, at visse firmafunktioner outsources til dit eget holdingselskab. Særlig indenfor IT funktioner, banner reklame og immaterielle rettigheder er vi stærke.

Print Friendly, PDF & Email